" ผู้นำการบริการด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่องค์กรเป็นเลิศในระดับประเทศ "

วิสัยทัศน์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน


3| | | NEW !!! | | |4

Dashboard ผลการดำเนินงานตามแผนสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน New!!
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 7 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses) New!!
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รุ่นที่ 6 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses) New!!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตาม TQF ประจำปีการศึกษา 2565 NEW! New!!
ฐานข้อมูลทะเบียนอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 New!!
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา New!!
ตารางติดตามแผนการดำเนินงาน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 New!!
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่ New!!
แบบรายงานตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 (SAR ปีการศึกษา 2564) New!!
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 New!!
รายงานประจำปีพ.ศ. 2564 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน New!!
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) New!!
แบบเก็บข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 New!!
แบบฟอร์มผลตัวชี้วัด และผลโครงการ ปีงบประมาณ 2565 New!!
แบบประชาพิจารณ์ (ร่างแผนยุทธศาสตร์)สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี 2564-2568
ปฏิทินการดำเนินงาน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
Previous Next

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

จำนวนผู้เข้าชม