บุคลากร

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า

ตำแหน่ง: หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3270
G-mail: Chantra.p@ku.th
E-mailKU: kpsctp@ku.ac.th


นางสาวทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3271
G-mail: Tippawan.du@ku.th
E-mailKU: kpstwd@ku.ac.th

นางสาวสุภาวดี แก้วสด

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3271
G-mail: supawadee.k@ku.th
E-mailKU: rdisdk@ku.ac.th

นางสาวเบญจวรรณ ก้านขุนทด

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3270
G-mail: Benjwan.kank@ku.th
E-mailKU: kpsbwk@ku.ac.th


นางสุนทรี กลิ่นบุปผา

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3266
G-mail: suntaree.k@ku.th
E-mailKU: kpssrk@ku.ac.th

นางสาวเยาวภา มณีเนตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3266,3949
G-mail: yaowapha.m@ku.th
E-mailKU: kpsywp@ku.ac.th

นางสาวธิดารัตน์ ใจชุ่ม

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์: 034-341550-3 ต่อ 3266
G-mail: tidarat.cha@ku.th
E-mailKU: kpstrc@ku.ac.th
แนะนำบุคลากร

บุคลากรงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th