ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน
17 - 18 ตุลาคม 2565
ผลการดำเนินงาน (ตามตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 43 ตัวบ่งชี้)

ปีการศึกษา 2562


การประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561

           การผลิตบัณฑิต                     การวิจัย             การบริการวิชาการ           การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม           การบริหารจัดการ          

ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด EdPEx ระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปี 2561-2563
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด EdPEx ระดับสำนักงานวิทยาเขต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ปี 2561-2563เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th