ระบบสารสนเทศ 


 

             - คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
             ระบบงานสารบรรณ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นี้จัดทาขึ้นเพื่อบริหารจัดการ งานด้านสารบรรณของงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การออกเลขหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ และการลงทะเบียนส่งหนังสือ แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทางาน เพื่อลดขั้นตอนการทางานและลดปริมาณการใช้กระดาษลง

 

      - คู่มือการทำเอกสารออนไลน์
             คู่มือการทําเอกสารออนไลน์ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กองบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นี้จัดทําขึ้นเพื่อบริหารจัดการ งานด้านเอกสารของ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การส่งเอกสารแบบออนไลน์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ และการส่ง งานในรูปแบบ Work from home แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน เพื่อลด ขั้นตอนการทํางานและลดปริมาณการใช้กระดาษลง

 

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th