Teleconference


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-2 สำหรับผู้ประเมินใหม่รุ่นที่ 1 (วันที่ 2-3 และ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง) New !
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง)
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-4 (วันที่ 24, 25, 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง)
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.)
โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.)

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th