ความเป็นมาของ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

เมื่อวันที่ 28 มิุถุนายน 2565

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้าง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน หน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยประชุมครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 28มิถุนายน 2565 ได้มีมติปรับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เป็น 9 กอง และปรับหน่วยงานภายใน กองใหม่ ดังนี้

1) กองบริหารทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานอํานวยการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์

2) กองบริหารการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

3) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหาร การวิจัย งานบริการวิชาการ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

4) กองบริการกลาง โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคาร และสถานที่ งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ งานรักษาความปลอดภัย งานกีฬา สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

5) กองบริหารกิจการนิสิต ยกฐานะงานกิจการนิสิต จากกองบริหารวิชาการนิสิตเดิม โดย แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต งานหอพักนิสิต

6) กองบริหารทรัพย์สิน ยกฐานะงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จากกองบริหารทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่ งานหารายได้และสิทธิประโยชน์

7) กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย งานกีฬา และ งานท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

8) สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย งานบริการผู้ป่วยนอก และงานส่งเสริมสุขภาพ

9)สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และานบริการทรัพยากรการเรียนรู้

โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ยกฐานะจากกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และพัฒนา คุณภาพ งานอํานวยการ กองบริหารทั่วไป ซึ่งมีภาระหน้าที่ 2 ภารกิจ ได้แก่ 1.ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ มี หน้าที่บริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้) ข้อมูลสารสนเทศ ผังแม่บท และ 2.ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และรายงานผลการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรประจํา จํานวน 10 อัตรา มีตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 7 อัตรา (ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหาร การวิจัยและบริการวิชาการ 1 อัตรา) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และ พนักงานธุรการ 1 อัตรา โดยมีนางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า เป็นหัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มีการแบ่งภารกิจภายใน ดังนี้


เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล