ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การประกันคุณภาพ ระดับวิทยาเขต

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (86 ตัวบ่งชี้) NEW!
คู่มือตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน 43 ตัวบ่งชี้
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 43 ตัวบ่งชี้
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 43 ตัวบ่งชี้
แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (43 ตัวบ่งชี้)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตกำแพงแสนปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต
การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพ ระดับสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (12/03/2563) NEW!
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพสำหรับการะประเมินหลักสูตร (06/03/2563) NEW!
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562(11/02/2563)
<<แบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการฯ>
ขอเชิญนำเสนอกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (18/12/2562)
ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (16/12/2562)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน 42 ตัวบ่งชี้ (07/10/2562)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (12/06/2562)
<
<แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมฯ>
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (update 12/06/2562)
<
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1>  <ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ สกอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (30/05/2562)
เอกสารดาวโหลด การจัดอันดับมหาวิทยาลัย แบบประเมินความพึงพอใจ


เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th