2. การวิจัยและนวัตกรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 2.1-2.12

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th