1. ผลลัพธ์ผู้เรียน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1-1.17

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th