การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นโยบาย คณะกรรมการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก.กพส แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์มและคู่มือ

เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล

kpsjhm@ku.ac.th