ผังแม่บท
 • - ฐานข้อมูลทะเบียนอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 New!!
 • - ฐานข้อมูลทะเบียนอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
 • - การใช้ประโยชน์ที่ดินที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • - แผนการก่อสร้างอาคาร และแผนการปรับปรุง ในระยะ 5-10 ปี (2558 - 2567) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • - สรุปจำนวนอาคารก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • - การใช้ประโยชน์ที่ดินที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2563
 • - หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้พื้นที่
 • - ผังแม่บทด้านภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ปี พ.ศ.2554
 • - แผนที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • - แผนที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
 • - แผนที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
 • - ฐานข้อมูลทะเบียนอาคาร ปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • - แผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี พ.ศ.2560
 • - แผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี พ.ศ. 2546 • ผังขั้นตอนการนำเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง
 • - ผังขั้นตอนการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง
 • - ผังขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 • - ผังขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป

 • - การจัดทำเอกสารการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง • บันทึกการเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม
 • - ตัวอย่างบันทึกการเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน • บันทึกการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม
 • - ตัวอย่างบันทึกการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง และต่อเติม ณ วิทยาเขตกำแพงแสน • ตัวอย่างแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับ
 • - ตัวอย่างเงินงบประมาณเงินรายได้
 • - ตัวอย่างเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • - ตัวอย่างแหล่งเงินการขอเพิ่มแผนการใช้เงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 • - ตัวอย่างแหล่งเงินจากการเปลี่ยนแผนงบประมาณเงินรายได้ • แบบฟอร์มเอกสารประมาณราคากลาง ปร. 4 - 6
 • - แบบฟอร์มประมาณราคากลาง ปร. 4 ปร 5. ก ปร. 5 ข. ปร.6 • งวดงาน งวดเงิน
 • - ตัวอย่าง การแบ่ง งวดงาน งวดเงิน
 • - แบบฟอร์ม การแบ่ง งวดงาน งวดเงิน (Dowload)!! • ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วงเงิน 5 ล้านบาท ขึ้นไป
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ตัวอย่างที่ 1
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ตัวอย่างที่ 2
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแบบ อำนาจการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ตัวอย่างที่ 1
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแบบ อำนาจการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ตัวอย่างที่ 2
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแบบ อำนาจการอนุมัติวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ตัวอย่างที่ 1
 • - ตัวอย่างเอกสารการเสนอขออนุมัติแบบ อำนาจการอนุมัติวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ตัวอย่างที่ 2 • ตารางการใช้ตาราง Factor f จากกรมบัญชีกลาง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 • - ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560 New!!
 • - ตาราง Factor F สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณรายการก่อสร้างใหม่ • บัญชีค่าแรง ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • - บัญชีค่าแรง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือน พ.ย.2560 New!!
 • - บัญชีค่าแรง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือน ต.ค.2560
 • - บัญชีค่าแรง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือน ต.ค.2558 • รายละเอียดผู้เสนอ ผู้ตรวจ และผู้อนุมัติ ในแบบ
 • - รายละเอียดผู้เสนอ ผู้ตรวจ และผู้อนุมัติ ในแบบ ตัวอย่างที่ 1
 • - แบบฟอร์ม รายละเอียดผู้เสนอ ผู้ตรวจ และผู้อนุมัติ ในแบบ (Dowload) • ราคามวลรวมวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์
 • - ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์ ราคามวลรวมวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคิดประมาณราคากลาง ณ ปัจจุบัน
 • - เว็บไซต์ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (คลิก)!!!


 • แบบฟอร์มตารางแสดงรายละเอียดการใช้งานอาคาร สำหรับส่วนงานที่ขออนุมัติก่อสร้างอาคารใหม่
 • - แบบฟอร์มตารางแสดงรายละเอียดการใช้งานอาคาร สำหรับส่วนงานที่ขออนุมัติก่อสร้างอาคารใหม่


 • เบอร์โทรศัพท์

  034-341550-3 ต่อ 3266

  อีเมล

  kpsjhm@ku.ac.th