งบประมาณ
 • - โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาท new!!
 • - แบบเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาท new!!
 • - เอกสารงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 งบประมาณแผ่นดิน new!!
 • - แบบรายงานข้อมูลโครงการที่เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 new!!
 • - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ.2560-2564
 • - แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2565
 • - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณแผ่นดิน) จำแนกตามส่วนงาน
 • - พิจารณาทบทวนและเสนอโครงการเพิ่มเติมใน ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2563-2565)
 • - แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายเดือน
 • - ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 /b>
 • - การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในลักษณะห่วงโซ่
 • - เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2564
 • - เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ
 • - เอกสาร present ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ
 • - แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน
 • - การจัดทำงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เบอร์โทรศัพท์

  034-341550-3 ต่อ 3266

  อีเมล

  kpsjhm@ku.ac.th