แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

 • แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • - แผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 New!!
 • - แบบเก็บข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 2564
 • - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 64
 • - แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 64
 • - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
 • - คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567
 • - คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
 • - แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนวันที่ 5 พ.ค.2561
 • - แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 • - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 • - แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)
 • - ตารางติดตามแผนการดำเนินงาน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • - ตารางติดตามแผนการดำเนินงาน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • - แบบฟอร์มเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 • - แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
 • - แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556-2560
 • - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556-2559
 • - รายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 • - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558
 • - แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ระยะ 5 ปี (2556-2560)
 • - แผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 • - แผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 10 ปี (2556-2565)


 • เบอร์โทรศัพท์

  034-341550-3 ต่อ 3266

  อีเมล

  kpsjhm@ku.ac.th